EN Napište nám

Obchodní
podmínky
I. Informace pro klienta a zájemce o produkty portálu Czech-Foreigners.com

Majitelem a provozovatelem portálu Czech-Foreigners.com je společnost Veridia s.r.o.

Sídlo společnosti: Smotlachova 580/1, Kamýk, 142 00 Praha 4

IČO: 01392867


Veridia s.r.o. je společnost zaměřující se na rozvoj obchodních aktivit v oblasti internetu na území střední Evropy. Společnost vlastní a provozuje internetové portály provozující zprostředkova­telskou činnosti nabízených produktů.

II. Obsahové určení obchodních podmínek portálu Czech-Foreigners.com

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran, které uzavřou smluvní vztah, to znamená, že dojde k předání informací o nabízených produktech, respektive dojde ke zprostředkování prodeje produktu, který je nabízen na portálu Czech-Foreigners.com.

III. Obchodní mise portálu Czech-Foreigners.com

Cílem portálu Czech-Foreigners.com je zájemcům o nabízené produkty nabídnout ucelené aktuální informace umožňující zájemci o produkt učinit kvalifikované rozhodnutí, zda a který produkt si zájemce koupí a následně i zájemci zprostředkovat prodej vhodně zvoleného a jeho potřebám a možnostem odpovídajícího produktu.

Zdrojem uváděných informací o produktech, které jsou zájemcům o produkt zobrazovány nebo i jiným způsobem komunikovány, jsou samotní poskytovatelé jednotlivých produktů.

IV. Zprostředkování prodeje produktu

Portál Czech-Foreigners.com obsahuje seznam produktů, které tvoří nabídku produktů jednotlivých partnerských společností. Ceny nabízených produktů jsou stanoveny poskytovateli produktů a mohou být případně upraveny samotným poskytovatelem produktu. Poskytovatel produktu není povinen uzavřít zprostředkovanou smlouvu se zájemcem o produkt. Společnost Veridia s.r.o. není povinna na portále Czech-Foreigners.com uveřejňovat všechny produktové nabídky v dané oblasti.

Zájemcům předané informace prostřednictvím portálu Czech-Foreigners.com jsou předány partnerské společnosti, která zájemce kontaktuje a informuje ho o produktu, respektive zprostředkuje prodej produktu. Zájemci o produkt před uzavřením zprostředkované smlouvy s poskytovatelem produktu partnerská společnost poskytne veškeré smluvní ujednání a nezbytné informace. Uzavření zprostředkované smlouvy s poskytovatelem produktu je čistě svobodnou vůlí zájemce.

Pro účely samotného zprostředkování prodeje produktu, který je nabízen na portále Czech-Foreigners.com společnost Veridia s.r.o. spolupracuje s následujícími partnerskými společnostmi:

Oblast zdravotní pojištění cizinců: MONDE FINANCE s.r.o.

Nedílnou součástí obchodních podmínek Czech-Foreigners.com jsou:

příloha č.1 – Obchodní podmínky pro oblast pojištění (zdravotní pojištění cizinců)

Uvedené obchodní podmínky v příloze č.1 definují technický a regulatorní rámec pro poskytování informací zájemcům o produkty a také pro zprostředkování prodeje produktu.

Zájemce o produkt je informován, že programové vybavení portálu Czech-Foreigners.com jakož i marketingová sdělení jsou chráněny autorským právem společnosti Veridia s.r.o. Zájemce o produkt se zavazuje, že nebude činit kroky a používat nástroje vedoucí k záměrnému poškození systému portálu a informací, které jsou jeho prostřednictvím sdělovány ostatním zájemcům. Zájemce o produkt bude využívat možnosti portálu pouze pro účely získání informací o produktu a zprostředkování uzavření smlouvy o prodeji produktu.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů při vyplňování návrhu na uzavření pojistné smlouvy potvrdil zájemce následující:

Souhlasím s tím, aby Veridia s.r.o., IČ: 01392867, se sídlem Smotlachova 580/1, Kamýk, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 205751 (dále též jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje, které jsem Správci poskytl v objednávce produktu, který je nabízen na portále Czech-Foreigners.com (zejména mé jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) nebo které Správce získá v souvislosti s uzavřením zprostředkované smlouvy nebo které Správci poskytnu po uzavření zprostředkované smlouvy (dále též jen „Osobní údaje“), za účelem uzavření zprostředkované smlouvy, plnění povinností a výkonu práv z ní, za účelem správy uzavřené zprostředkované smlouvy, dále za účelem přípravy nové nabídky nebo zkvalitnění stávající nabídky, dále za účelem zasílání informací o novinkách a nových produktech a službách, které jsou nabízeny na portále Czech-Foreigners.com. Tento souhlas je poskytován po dobu trvání smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu Czech-Foreigners.com a dále. Souhlas se zpracováním může být odvolán a to písemnou formou, která bude zaslána provozovateli portálu Czech-Foreigners.com. Souhlasím s tím, aby veškerá obchodní sdělení byla šířena elektronickou formou.

(§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.)

Beru na vědomí, že:

Nakládání s Osobními údaji podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutí mých Osobních údajů je dobrovolné.
Mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny Správci, resp. zaměstnancům Správce a dále subjektům, s nimiž Správce v rámci zprostředkovatelské a obstaravatelské činnosti v oblastech uvedených v čl. IV těchto obchodních podmínek spolupracuje (dále též „Jiní správci“), přitom souhlasím s tím, aby Jiní správci k těmto mým Osobním údajům přiřazovali další mé osobní údaje, Jiní správci jsou oprávněni předávat mé Osobní údaje pouze takovým jiným osobám, jejichž účast na zprostředkovávané smlouvě je nezbytná, a to výhradně v souvislosti s uzavřením zprostředkovávané smlouvy.
Mé Osobní údaje bude zpracovávat Správce, resp. jeho zaměstnanci a případně Jiní správci, resp. jejich zaměstnanci, přičemž Jiní správci jsou oprávněni zpracovávat údaje pouze v rámci uzavřené smlouvy a v souvislosti s administrativními úkony se smlouvou spojenými.
Mé Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměny, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Mám právo požadovat od Správce informace o zpracování mých Osobních údajů (zejm. o účelu zpracování, osobních údajích, které jsou předmětem zpracovávání, a jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování Osobních údajů).
Zjistím-li nebo se budu domnívat, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požadovat od Správce vysvětlení nebo likvidace mých Osobních údajů.
Pokud Správce nevyhoví mé žádosti o vysvětlení, a nebo odstranění závadného stavu, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (na Úřad pro ochranu osobních údajů se však mohu obrátit též přímo).
Mám právo kdykoli požádat Správce o částečné anebo úplné odstranění mých osobních údajů z databáze Správce kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě zprostředkovaných smluv anebo jiných produktů a služeb již sjednaných prostřednictvím Správce.

VI. Způsob vyřizování stížností a komunikace se správcem portálu Czech-Foreigners.com

Má-li zájemce o produkt nabízený na portále Czech-Foreigners.com jakýkoliv dotaz, námět, stížnost, může toto sdělit správci prostřednictvím:
emailové adresy: pojisteni@monde.cz
telefonicky: +420 775 135 135
poštou na adresu: Veridia s.r.o., Smotlachova 580/1, Kamýk, 142 00 Praha 4

VII. Závěrečné ustanovení

Společnost Veridia s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých ustanovení obchodních podmínek. Neplatnost respektive neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost obchodních podmínek jako celku respektive zbylých částí obchodních podmínek. Obchodní podmínky mají pouze písemnou podobu a jsou k dispozici na portále Czech-Foreigners.com.

VIII. PřílohyPříloha č. 1 – Obchodní podmínky pro oblast pojištění (zdravotní pojištění cizinců)

I. Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 1843 a násl. a 2758 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

MONDE FINANCE s.r.o.
IČ: 26142554
Sídlo společnosti: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Kontaktní adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Odpovědný zástupce: Ing. Vladislav Šesták
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 73983.
Zapsaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací agent pod registračním číslem 010510PA a jako pojišťovací makléř pod registračním číslem 001041PM.

Tel.: +420 775 135 135
Adresa pro doručování elektronické pošty: pojisteni@monde.cz
(dále jen „zprostředkovatel“)

Zprostředkovatel je pojišťovacím zprostředkovatelem ve smyslu zák. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, přičemž se jedná o hlavní předmět podnikání zprostředkovatele.

Registrace zprostředkovatele
Zprostředkovatel je registrován jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent pod výše uvedenými čísly v registru vedeném Českou národní bankou. Tuto registraci lze ověřit na internetové adrese http://ispoz.cnb.cz .

Prohlášení o nezávislosti

Zprostředkovatel prohlašuje, že nemá přímý ani nepřímý podíl větší než 10% na hlasovacích právech a kapitálu jakékoli pojišťovny, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy.
Zprostředkovatel prohlašuje, že žádná pojišťovna, se kterou zprostředkovává klientovi uzavření pojistné smlouvy, nemá na jeho kapitálu a hlasovacích právech přímý nebo nepřímý podíl větší než 10%.

Partnerské pojišťovny

Zprostředkovatel je oprávněn předkládat nabídky, sjednávat a uzavírat pojistné smlouvy s následujícími pojišťovnami:

Název a sídlo orgánu dohledu nad činností pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Způsob a vyřizování stížností

V případě nespokojenosti s postupem zprostředkovatele může klient či jiná dotčená osoba podat stížnost písemně na adresu: MONDE FINANCE s.r.o., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adresu pojisteni@mon­de.cz, popř. na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami při České národní bance. Stížnost je možno podat písemně na adresu Česká národní banka, sekce dohledu nad finančním trhem, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz. Oprávněná osoba může své nároky vůči zprostředkovateli či pojistiteli uplatnit rovněž právní cestou v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle dalších právních předpisů.

Zprostředkování uzavírání pojistných smluv

Zprostředkovatel je oprávněn sjednávat pojištění v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. Na základě informací, které klient poskytl při zadání svých požadavků a potřeb a vyplnil je do elektronického formuláře nebo je sdělil elektronicky při žádosti o sjednání pojištění, je založeno doporučení k uzavření pojistné smlouvy. Požadavky a potřeba zájemce o pojištění ohledně sjednávaného pojištění jsou zaznamenány v elektronickém formuláři na návrhu uzavření pojistné smlouvy.

Jak uzavřít pojistnou smlouvu

Vámi zadané údaje překontroluje náš pojišťovací specialista a potvrdí platnost pojistné smlouvy, bez potvrzení z naší strany není smlouva aktivní. Jakmile bude smlouva zpracována, pošleme Vám emailem potvrzení o jejím odeslání.

Pojistná smlouva bude uzavřena zaplacením pojistného ve výši a ve lhůtě uvedené na návrhu pojistné smlouvy. Zájemce a pojistník může obdržet další informace týkající se sjednávaného pojištění na internetových stránkách zprostředkovatele či pojistitele, případně může zasílat dotazy na elektronickou adresu zprostředkovatele: pojisteni@monde.cz. Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění.

Informace o pojistné smlouvě

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pro uzavření smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami použijte český jazyk. Uzavřená pojistná smlouva je pojistitelem archivována a to nejméně po dobu možného plnění závazků z ní plynoucích. Pojistník má právo kdykoli během této doby pojistnou smlouvu na vyžádání od pojistitele obdržet.

Rozsah pojištění a pojistné

Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnými podmínkami a příslušnými smluvními ujednáními. V těchto dokumentech je uvedena i podrobná charakteristika produktu. Rozsah a název pojištění, výše pojistného, doba trvání pojištění a způsob placení pojistného jsou uvedeny v návrhu pojistné smlouvy, v pojistných podmínkách a příslušných smluvních ujednáních. Způsoby poskytnutí služby, jakož i zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách nebo v zákonné úpravě pojistné smlouvy.

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů při vyplňování návrhu na uzavření pojistné smlouvy potvrdil zájemce následující:

Souhlasím s tím, aby MONDE FINANCE s.r.o., IČ: 26142554, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 73983 (dále též jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje, které jsem Správci poskytl v objednávce pojištění (zejména mé jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) nebo které Správce získá v souvislosti s uzavřením nebo plněním pojistné smlouvy nebo které Správci poskytnu po uzavření pojistné smlouvy (dále též jen „Osobní údaje“), za účelem uzavření pojistné smlouvy, plnění povinností a výkonu práv z ní, dále za účelem správy pojištění pojistnou smlouvou založeného (dojde-li k uzavření pojistné smlouvy). Tento souhlas je poskytován po dobu trvání pojistné smlouvy a dále po dobu tří let po jejím zániku (bude-li pojistná smlouva uzavřena), anebo po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu (nebude-li pojistná smlouva uzavřena).

(§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.)

Beru na vědomí, že:
Nakládání s Osobními údaji podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Poskytnutí mých Osobních údajů je dobrovolné.
Mé Osobní údaje mohou být zpřístupněny Správci, resp. zaměstnancům Správce a dále subjektům, s nimiž Správce v rámci zprostředkovatelské a obstaravatelské činnosti v oblasti pojišťovnictví spolupracuje tj. partnerských pojišťovnám a webovému portálu, jehož prostřednictvím zájemce o pojištění vyhledal nabídku návrhu pojistné smlouvy (dále též „Jiní správci“), přitom souhlasím s tím, aby Jiní správci k těmto mým Osobním údajům přiřazovali další mé osobní údaje, Jiní správci jsou oprávněni předávat mé Osobní údaje výhradně jiným osobám, které se z povahy věci musí podílet na uzavření pojistné smlouvy.
Mé Osobní údaje bude zpracovávat Správce, resp. jeho zaměstnanci a případně Jiní správci, resp. jejich zaměstnanci.
Mé Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměny, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
Mám právo požadovat od Správce informace o zpracování mých Osobních údajů (zejm. o účelu zpracování, osobních údajích, které jsou předmětem zpracovávání, a jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování Osobních údajů).
Zjistím-li nebo se budu domnívat, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požadovat od Správce vysvětlení nebo likvidace mých Osobních údajů).
Pokud Správce nevyhoví mé žádosti o vysvětlení, anebo odstranění závadného stavu, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (na Úřad pro ochranu osobních údajů se však mohu obrátit též přímo).
Mám právo kdykoli požádat Správce o částečné anebo úplné odstranění mých osobních údajů z databáze Správce kromě těch údajů, které jsou nezbytné ke správě pojistných smluv anebo jiných produktů a služeb již sjednaných prostřednictvím Správce.